Læringsmål

Læringsmål for førskolen på SFO Dragen Sevelvej:

1.maj modtager vi børn fra forskellige børnehaver i Vinderup og omegn. De bliver samlet i en førskolegruppe / grupper på Vinderup skole. Inden start i førskolen har børnehaverne været inviteret på besøg i Dragen. Dette gør vi, da det er vigtigt at børnene har set stedet og hilst på personalet inden start.

Vi holder også et informationsmøde med børn og forældre inden førskolestart.

Det er vigtigt for os, at opretholde og bygge videre på alle de kompetencer som børnene har med sig fra børnehaven.

I førskolegruppen har vi fokus på, at give barnet en så god overgang fra børnehave til skole / SFO som muligt.

Indholdet i førskolen tager derfor udgangspunkt i de seks kompetenceområder, som gælder for børnehaveklassen. Det gør vi for, at gøre børnene så klar og selvhjulpne til skole start som muligt. 

De seks kompetencemål/områder vi arbejder ud fra i førskolen er:

  1. Sprog.
  2. Matematisk opmærksomhed.
  3. Naturfaglige fænomener.
  4. Kreative og musikalske udtryksformer.
  5. Krop og bevægelse.
  6. Engagement og fællesskab.

Nedenfor er der en beskrivelse af hvordan vi arbejder med de forskellige kompetencemål.

1. Sprog

Det sproglige kompetencemål arbejder vi med, ud fra to forskellige systemer. Det ene hedder ”Hop om bord og tag med til legeøen” og det andet hedder ”Hit med lyden”.

”Hop om bord og tag med til legeøen” er et sproglege-materiale. Legeøen er specielt udviklet til brug i førskole. Det passer til børn de sidste måneder inden skolestart. Vi har bevidst valgt dette system, da det er en forløber til ”Hop om bord i lyd og ord” som de skal arbejde med i børnehaveklassen.

Intentionen med legeøen er, at børnene skal opfatte sprogarbejdet som en lang, sammenhængende leg, hvor de får mulighed for at bruge deres fantasi og lege med sproget. Materialet indeholder både musik, lyde, lege, rimord, historie, tal og små opgaver som barnet skal løse.

”Hit med lyden” er med til at styrke det sproglige fundament til den indledende læseundervisning. Barnet får en basisviden om alfabetet og får rettet opmærksomheden mod sprogets lydside, som er en forudsætning for den senere læseudvikling. Børnene præsenteres for bogstaverne et af gangen, ved hjælp af en kuffert med et brev, en ting som starter med bogstavet og en lille sang til hvert bogstav.

Bagefter øver børnene sig i at skrive bogstavet.

Vi vil også bruge dialogisk læsning med børnene f.eks. når vi spiser madpakker.

Dialogisk læsning kan man også kalde samtalelæsning. Det sker ved, at der er tid og rum til at tale om det man læser. Svære ord forklares, der bliver stillet spørgsmål til det man læser og børnene bliver gjort aktive i læsningen.

2. Matematisk opmærksomhed

Den matematisk opmærksomhed arbejder vi også med igennem ”legeøen”.

Desuden arbejder vi med tallene fra 0-10. Dette gør vi med opgaver, talkort m.m.

Vi øver os i at genkende, lege med og skrive tallene.

Tal, mængder, former, geometriske figurer. Er en del af vores verden, som børn naturligt er optaget af. Derfor skal vi være nysgerrige og understøttende på deres forståelse af verden.

Vi arbejder også med forskellige former og figurer, mønster m.m.

I hverdagen bruger børnene matematisk opmærksomhed, når de leger, laver kreative ting, spiller m.m.

Når vi er ude kan vi se efter forskellige former, tælle forskellige ting. Snakker om størrelses forhold m.m.

Vi bruger også meget tid på at spille spil med børnene, hvor det er vigtigt at kunne farver, former og tælle.

3. Naturfaglige fænomener

Børnene skal have en viden om årets gang.
Hvilken årstid har vi?
Hvordan er vejret?
Vi snakker om dato, ugedag, højtider m.m.
Vi skal være med til, at give børnene kendskab til hvordan man tager hensyn og færdes i naturen.
Børnene skal lærer at genkende dyr og planter i nærområdet.
Vi tager på ture ud af huset, hvor vi snakker om det vi ser ude i naturen.
Vi snakker om de dyr vi ser/finder og om det f.eks. er vigtigt ikke at knække gren af træer m.m.
Vi snakker om hvordan vi passer på dyr både i naturen, på legepladsen m.m.
Vi snakker om, at passe på naturen og ikke smide affald i den.

4. Kreative og musikalske udtryksformer

Vi skal være med til, at stimulerer børnenes sanser og motivere dem til at bruge deres fantasi og kreativitet. Det kan gøres gennem mange forskellige materialer og redskaber.

Vi arbejder med kreative aktiviteter, hvor vi bruger forskellige materialer til at fremstille forskellige ting.

Vi har en dag i ugen, hvor vi laver en kreativ opgave, det kan f.eks. være tegne, male, modellerer m.m.

Der vil også være dage hvor vi har musik på skemaet. Her vil vi lave forskellige sanglege, synge og danse m.m.

Børnene har også selv mulighed for at gå i gang med forskellige kreative ting, bruge trommer og høre musik når vi ikke laver opgaver.

Vi har et værksted der lægger op til at være kreativ og bruge sin fantasi.

5. Krop og bevægelse

Vi skal være med til, at udvikle børns motorik, sanser, udholdenhed, koordination og styrke. Derfor har vi stor vægt på krop og bevægelse i førskolen.

Gennem arbejdet med krop og bevægelse, bliver børnene opmærksomme på deres egne og andres kropslige reaktioner. Det er med til, at udvikle børns evne til at forstå og respekterer både sig selv og andre. De lærer deres egen krops mulighed og begrænsninger at kende.

Vi skal understøtte at børnene bliver motiverede for bevægelse, og oplever at fysisk aktivitet er sjovt og meningsfuldt.

En sund krop i bevægelse er med til, at give barnet et godt grundlag for både social og personlig udvikling. Dette er med til at styrke barnets leg og indlæring.

Vi synes det er vigtigt, at børn oplever glæde ved, at bevæge sig på det niveau de er.

Bevægelse er med til at udvikle barnets motoriske færdigheder, hvilke er vigtige for barnet sociale og faglige trivsel.

Vi har gymnastik en gang om ugen. Hvor vi går i skolens gymnastiksal. Her har vi mulighed for at bruge forskellige redskaber, faldskærm, bolde m.m. Det giver børnene mulighed for, at bruge deres krop på mange forskellige måder, hvilket udvikler dem motorisk.

Vi går i svømmehallen nogle gange i løbet af førskole perioden. Dette er ligeledes med til at styrke barnets motoriske færdigheder.

Vi har gode fysiske rammer for bevægelse. Vi har en stor legeplads med en Tarzan bane, hvor man kan udfordre sig selv, både hvad angår balance, snurre rundt, klatre, gynge m.m.

Vi har en stor aula indenfor, som opfordrer børn til bevægelse.

Her kan f.eks. spilles dødbold, lege på Aktivitets tæpper, spilles badminton, sippes, danse til musik, bygge baner m.m.

Vi har også et puderum, der lægger op til fysisk bevægelse.

6. Engagement og fællesskab

I Dragen gør vi meget for, at børnene bliver en del af fællesskabet, da det er utrolig vigtigt at have det godt i dagligdagen, hvilket også smitter af på indlæringen.
I førskolen bruger vi meget tid på, at lære hinanden at kende, da ikke alle børn kender hinanden på forhånd.

Vi arbejder med, at gøre børnene trygge ved hinanden, skolen og de voksne omkring dem.

Børnene skal føle sig set i dagligdagen og føle at de er en vigtig del af fællesskabet.

På Vinderup skole arbejder vi med PALS. PALS står for ”positiv adfærd i læring og samspil”. I pals har vi en vifte af redskaber til at opbygge en positiv skolekultur.

PALS lægger vægt på klare forventninger og på at rose og anerkende børnene, når de lever op til dem.

Målet er, at skabe klare rammer for det faglige og sociale miljø.

I førskolen har vi specielt fokus på Vinderup skoles PALS forventninger. Dem vil vi øve og gennemgå med børnene. Dette gør vi ved hjælp af små skuespil, PALS kort, belønninger m.m.

Eksempler på forventninger er:

  • Ræk hånden op og vent på tur.
  • Hjælp hinanden.
  • Tag andre med i legen.

Barnet skal lære, at bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre.

Vi øver børnene i selv at kunne løse små konflikter. Til dette har vi et løsningshjul, som børnene lærer at bruge.

Dette er en beskrivelse af, hvordan vi arbejder med at bygge bro mellem børnehave, førskole og skole. For at give børnene de bedst mulig forudsætninger for en god skole start.

Vi glæder os rigtig meget til, at tage imod jeres børn og få en god og lærerig førskole perioden.