Princip for Trivselsråd

Formål:

Formålet med dannelsen af trivselsråd i alle klasser  er at skabe et godt skole-hjemsamarbejde. Trivselsrådenes arbejde er derfor af stor betydning. 

Trivselsrådets vigtigste opgave er at øge trivslen ved at arbejde på at skabe god kontakt mellem forældrene og eleverne.  Vi ønsker gennem aktiviteter og inddragelse af skolens forældrekreds at øge sammenholdet i klassen, så mobning mindskes og trivslen øges på Vinderup Skole.

Mål: 

 • At børnene i klassen bliver bedre til at acceptere og anerkende hinandens forskelligheder.
 • At klassens forældre opnår en bevidsthed om at de ved at udvise interesse for klassen, skolen og de øvrige forældre kan påvirke trivslen i klassen.
 • At klassens forældre aktivt støtter op omkring arrangementer
 • At klassens forældre, som gode rollemodeller, er enige om altid at tale anerkendende omkring andre børn/forældre/lærer.
 • At klassens forældre er medspiller i et samarbejde omkring trivslen i klassen, således at de kan forebygge at problemerne vokser, ved at gå direkte til hinanden så snart de oplever problemer.

Rammer:

 • Trivselsrådet består af 3-4 frivillige forældre fra hver klasse.
 • Trivselsrådet kan vælges hver år og man sidder der minimum et år.
 • Det anbefales at hele trivselsråd ikke udskiftes på en gang.
 • Trivselsrådet har en kontaktperson i skolebestyrelsen, som også er klassens kontaktperson. 
 • Trivselsrådet træffer aftale med skolen om lån af lokaler.

Midler: 

 • At starte med 0. klasse, således at der bliver tradition for, at klassen har et aktivt trivselsråd.
 • På første skoledag give forældrene information omkring trivselsrådet og dets funktion. Vi forventer at der nedsættes et råd.
 • At tilbyde assistance fra skolebestyrelsen ved det første møde.

Trivselsrådets opgaver:

 • At sikre at der afholdes minimum 2 arrangementer i klassen pr. år. Trivselsrådet er med i planlægning men ikke nødvendigvis udførelsen af aktiviteterne. 
 • På forældremøder: at informere om trivselsrådets arbejde
 • At samarbejde med klassens lærere om trivslen i klassen.
 • Sørge for at alle elever får beskeden og så mange som muligt deltager.
 • Medarbejderne fra skolen vil gerne inviteres, men trivselsrådet har ansvaret.  
 • Har ansvaret for at forældreaftalerne etableres - opdateres og føres til referat. Det sendes til læreren, som lægger referatet i klassens aula – fællesfiler. 

Trivselsrådets opgave er at være aktivt medvirkende til at skabe et tillidsfuldt og trygt samarbejde i klassen og være med til at sikre elevernes trivsel. Dette gøres bl.a. ved at der arrangeres forskellige aktiviteter i og med klassen.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 31. marts 2022