Princip for god opførsel og initiativer ved uhensigtsmæssig adfærd


Alle på Vinderup Skole skal kunne opleve, at det daglige samvær er rart og trygt, at der er pænt og rent, og at alle trives. Grundholdningen er, at du skal være mod andre, som du gerne vil have, at de er mod dig.

Vores princip for god adfærd kan kortes ned til tre regler:

- Vis respekt for undervisningen
- Vis respekt for hinanden
- Vis respekt for omgivelserne

På skolen ønsker vi at have en god omgangsform og omgangstone.

Det drejer sig om, at vi skal:

 • bruge et pænt sprog mellem alle på matriklen både børn, ansatte og forældre. 
 • passe på bygninger, møbler og andet på skolen
 • respektere andre elever og ansatte
 • kunne beherske os i socialt vanskelige situationer
 • sikre, at alle trives og føler sig respektfuldt behandlet

Uhensigtsmæssig adfærd

Alle beslutninger om at reagere på en uhensigtsmæssig opførsel skal træffes på baggrund af en samlet vurdering af situationen.

 • Rimeligt forhold mellem forseelsen og den reaktion, der sættes ind med
 • Der skal tages hensyn til elevens alder, forseelsens grovhed, eventuelle gentagelser, forudgående samtaler mv. 
 • Ikke to sager er ens, og der vil derfor altid være brug for en individuel vurdering.       

Beslutninger om at iværksætte egentlige foranstaltninger overfor en elev træffes af skolens ledelse. Dele af denne beføjelse kan delegeres til skolens medarbejdere. 

Hvis en elev ikke efterkommer skolens normer for god opførsel, kan følgende bl.a. tages i anvendelse: 

 • Eleven placeres i en anden klasse eller, under det fornødne tilsyn, et andet sted på skolen. Hjemmet orienteres samme dag. 
 • Eleven udelukkes fra aktiviteter som f.eks. ekskursioner, hvis elevens opførsel ikke har været acceptabel i lignende situationer. Forældrene skal orienteres om, at eleven ikke deltager eller har deltaget i den pågældende aktivitet. Eleven deltager i stedet i undervisningen i en parallelklasse eller på et andet klassetrin. 
 • Eleven sendes hjem fra skole og samtidig kontaktes forældrene. Efterfølgende indkaldes forældrene og elever til møde med medarbejder eller afdelingsleder. Dette gælder for elever fra 6. klasse. Yngre elever kan hentes af forældrene, hvis de ikke kan deltage i undervisningen. For elever som går i SFO, betyder hjemsendelse fra skole, at man også er udelukket fra fritidstilbuddet om eftermiddagen. Beslutning om hjemsendelse træffes af skolens ledelse. 
 • Eleven hjælper efter skoletid med oprydning – i tilfælde af, at eleven har været med til at bruge skolens materialer og bygninger på en uhensigtsmæssig måde. Ved behov for gentagen brug af særlige forholdsregler i det daglige, kontakter lærerne forældrene for at drøfte elevens situation og udarbejde handleplan, evt. i samarbejde med ledelsen. 

Ved særligt grove eller gentagne tilfælde

 • Skolens ledelse kan vælge at udelukke en elev fra undervisningen i op til en uge. Dette følges  op af samtaler med elev, forældre og evt. andre der er involveret. Ofte vil sagen blive fulgt op af et videre forløb med inddragelse af AKT-lærer, SSP, Præventiv samtale med nærbetjent, evt. PPR og evt. socialforvaltning. Dette beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag. 


Ved magtanvendelse

 • Hvis børnene er til fare for at øve skade på sig selv, andre elever og voksne eller på skolens ting, kan læreren øjeblikkeligt udelukke eleven fra undervisningen eller aktiviteten. Sjældent er det nødvendigt med en magtanvendelse. 
 • Der skal være tilsyn med eleven, og læreren skal med det samme orientere skolens ledelse og elevens forældre om det, der er sket. 
 • Lederen beslutter herefter i samarbejde med klasselærerne, hvad der videre skal ske i sagen. 
 • Medarbejderen udarbejder et notat til brug i en eventuel videre sagsbehandling.

For at sikre alle børn på skolen et trygt læringsmiljø, er det af og til nødvendigt at tydeliggøre skolens forventninger overfor enkelte børn. Brugen af foranstaltninger skal ses som et middel til at efterleve skolens normer for god opførsel. Ved enhver form for anvendelse af foranstaltninger inddrages eleven og dennes forældre i samtaler forud for og/eller som opfølgning på skolens brug af foranstaltninger. Vi skelner i denne forbindelse mellem egentlige foranstaltninger og forholdsregler som træffes i det daglige af lærere og pædagoger, som f.eks. at barnet ”sættes udenfor døren” eller for en kort tid bliver bedt om at forlade en aktivitet. Lovgrundlaget for skolens brug af foranstaltninger er undervisningsministeriets bekendtgørelse om fremme af god orden i Folkeskolen. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 31. marts 2022