Forretningsorden for skolebestyrelsen

 • På skolebestyrelsens første møde vælges blandt de forældrevalgte medlemmer en formand og en næstformand.
 • Der aftales en møderække for skoleåret.
 • Såfremt medlemmer ønsker punkter tilført dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet.
 • Formanden fastsætter dagsordenen sammen med skoleleder og udsender denne til medlemmerne senest 4 dage forud for mødet.
 • Der kan af formanden indkaldes til ekstraordinært møde med kortere varsel og da så vidt muligt med underretning om, hvilke sager der skal behandles.
 • Om beslutningsdygtighed henvises til styrelsesvedtægten.
 • Afstemninger der sker efter regler om almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • Alle medlemmer af skolebestyrelsen undtagen skoleledelsen er stemmeberettigede.
 • Skolebestyrelsens møder er lukkede møder, dog er dagsordenen og referatet, med de begrænsninger der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens borgere.
 • Ved behandling af særlige sager kan der dog indbydes andre til at deltage i behandling af sager, der er af særlig betydning for de indbudte. Afgørelser herom træffes af formanden.
 • Skolens ledelse fører protokol over skolebestyrelsens møder og beslutninger. I protokollen anføres hvilke medlemmer, der er fraværende, og den godkendes på det efterfølgende skolebestyrelsesmøde.
 • Ethvert medlem samt skolens leder kan i kort form forlange en afvigende mening tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
 • Skolebestyrelsens sekretærfunktion varetages af skolens ledelse.

Godkendt på skolebestyrelsens møde den 1. oktober 2015.