Mål- og indholdsbeskrivelse

For SFO’en

 

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO i Holstebro kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet i forhold til SFO. Formålet er desuden at fremme, at SFO inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål.
For SFOèrne i Holstebro Kommune er det værdifuldt at skabe rammer for en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer.
I Holstebro kommune har vi valgt at formulere en overordnet beskrivelse, der giver mulighed for lokal udmøntning på den enkelte skole/SFO gennem skolebestyrelsens principper, ledelsens og medarbejdernes beslutning samt i samarbejde med forældrene i det daglige pædagogiske arbejde.
Med indførelsen af mål- og indholdsbeskrivelse i SFOèrne er der nu skabt fokus på områderne og
sammenhæng mellem dagtilbudsområdet., skolens undervisningsdel og SFOèrnes virke. Mål- og
indholdsbeskrivelserne understreger og anerkender fritidspædagogikkens særkende og egenværdi samt dennes betydning for det enkelte barn. Fritidspædagogikken er en særlig faglighed, der bør være en vigtig og ligeværdig medspiller i skoledelen.
Det er tanken, at denne overordnede mål- og indholdsbeskrivelse vil give anledning til gode drøftelser og overvejelser på den enkelte skole/SFO, når de lokale mål- og indholdsbeskrivelser skal udvikles.

0. - 4. klasse samt førskole for 5-årige fra 1. maj.

Lovgrundlaget, Holstebro Kommunes sammenhængende Børnepolitik og Skolepolitik.

Folkeskolelovens formålsparagraffer gælder for folkeskolen samlede virke. Dette betyder, at Folkeskoleloven også gælder for SFOèrne. SFOèrne er således et pædagogiske tilbud inden for skolens rammer. SFOèrne skal bidrage til at opfylde af Folkeskolens formål ved at fremme børns trivsel, udvikling og læring.
Denne mål- og indholdsbeskrivelser danner de kommunale rammer sammen med de lovgivningsmæssige rammer for skolebestyrelsernes videre arbejde med udmøntning på den enkelte skole/SFO.

Der er således flere formelle rammer for SFO
        • Folkeskoleloven
        • Holstebro Kommunes sammenhængende børnepolitik
        • Holstebro Kommunes skolepolitik
        • Denne fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelse for SFOèr.
        • De enkelte skolers beskrivelse af udmøntninger af mål- og indholdsbeskrivelsen.
        • Overgangen fra dagtilbud til skole
        • Medinddragelse
        • Særlig for udvidede SFO (USFHèr)

Fra Holstebro Kommune målsætninger indgår derudover:
        • Den anerkendende tilgang
        • En dråbe af kultur i alt.

 

Samarbejdet mellem SFO Dragens pædagogiske indsats og Vinderup skoles undervisning


SFO Dragen er en vigtig del af skolen samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og lærere med
udgangspunkt i Vinderup skoles/SFO Dragens værdier og hver medarbejdergruppes faglighed, skaber nogle rammer, som sikrer barnet alsidige udvikling. Målet er således, at der skabes nogle rammer, som sikrer et tæt og forpligtende samarbejde mellem voksne, der har betydning for barnet. 

Overlevering af førskolebørn, til lærere i form af samtaler, skriftlige vurderinger og besøgsaftaler.

 • Pædagogerne i indskolingen deltager i undervisningen i 0.klasse for at skabe en god overgang og understøtte af de yngste børn.
 • Primærpædagogerne i indskolingen har mulighed 1 ugentlig samarbejdstime med klasselæreren.
 • Det pædagogiske personale indgår som vikarer i skolen.
 • Personalet deltager i understøttende undervisning.
 • SFO-ansatte varetager, i perioder, støttefunktioner.
 • Tæt daglig samarbejde omkring børnenes trivsel.
 • Det pædagogiske personale deltager i emneugerne sammen med lærerne i indskolingen og på mellemtrinet.

Koordinering af forældresamarbejde

Personalet i SFO Dragen og Vinderup skoles lærere skal i samarbejde sikre, at forældrene får den bedst mulige indsigt i barnets samlede hverdag i skolen/SFO´en. Arbejdet og samarbejdet med barn og forældre sker ud fra et helhedssyn på barnet. Samarbejdet mellem skole/SFO og forældre skal ske ud fra gensidig respekt for hinandens forskellige roller og skal basere sig på dialog og gensidig kommunikation med udgangspunkt i ligeværd.

 • Forud for fælles forældresamtaler (0. og 1. årgang) udveksles helhedssynet på barnet i samarbejdstiden.
 • Vi videregiver vigtige forældreinformationer, hvis forældrene f.eks. kun har informeret et af stederne.
 • Vi holder hinanden orienteret om børnenes trivsel.
 • Pædagogerne med tilknytning til indskolingsafdelingen afholder møde mellem lærer og pædagog løbende, hvor fælles aktiviteter planlægges og børns trivsel drøftes.

Et bredt kultur- og fritidstilbud
Holstebro Kommune har et stærkt fundament som kulturby og ønsker at sætte den kulturelle dagsorden - lokalt, nationalt og internationalt. Kultur er derfor drivkraft for udvikling og vækst. Et bredt kultur- og fritidstilbud er vigtige temaer i børns udvikling og dannelse. Børnene vil få mulighed for individuelt eller i fællesskab med andre at opleve og arbejde med at være skabende og udtrykke sig gennem kreative processer. Det kan være gennem film, teaterforestillinger, musik, billedkunst og andre kunstneriske udtryksformer. SFO´en kan være med til at åbne op for fritidslivet. De lokale ressourcer vil være muligheder, der giver børnene lyst og kendskab til fritidslivet, der rækker ud over livet i skolen/SFO´en. En dagligdag i SFO´en bør give børnene
mulighed for at udvikle kreativitet, opfindsomhed, initiativ og selvstændighed. De strukturerede såvel som de selvvalgte aktiviteter kan vægtes således, at de giver lyst til at undersøge, eksperimentere og opfinde.

 • Musik / dans (Wii) og PlayStation
 • Kreative værksteder.
 • Udflugter, f. eks til skoven, Teentown og anlægget.
 • Tager imod kulturelle tilbud fx tilbud fra biblioteket.
 • Benytter gymnastiksalen, udeområdet, bålpladsen. - Vi sørger for at der altid er plads til og mulighed for, at børnene kan udfolde sig kreativt.
 • Vi er, i alt hvad vi siger og gør, kultur -formidlere / - skabere.
 • Vi har et tæt samarbejde med fritidslivet i Vinderup.

FORVENTNINGER TIL FORÆLDRESAMARBEJDET.

 • At forældrene forsøger selv at finde deres barn inden vi inddrages.
 • At der sendes eftermiddagsmad med hver dag / at børnene har mad med efter behov.
 • At der altid er skiftetøj + inde sko i garderoben.
 • At barnet altid har tøj på/med efter vejret.
 • At der altid gives besked i forhold til fri, sende-hjem-tider, hentes af andre mm medmindre andet er aftalt via komme/gå-modulet på aula.
 • At der ikke tales i mobil ved afhentning.
 • At alle tjekker beskeder på AULA + kontakter os, hvis det er problematisk.
 • At børnene hentes inden lukketid.

GENSIDIGE FORVENTNINGER:
BARNET SKAL VÆRE I FOKUS - Gensidig respekt - Imødekommenhed - Ansvarlighed - Tryghed og tillid - Relevant information - Konstruktiv kommunikation 

Læring på mange måder

Vi vil i SFO Dragen understøtte, at børnene oplever det at fordybe sig i en læringsproces som spændende og udviklende.
Vi vil med baggrund i fritidspædagogikkens mangfoldighed give mulighed for, at det enkelte barn i samspil med andre, oplever at blive inspireret og engageret ved tilegnelse af ny viden. I samarbejde med skolen udarbejdes lokale strategier.

 • Give tid og plads til, at en voksen + en lille gruppe børn kan fordybe sig.
 • Introducerer børnene for nye og alsidige udfordringer / aktiviteter. Kan ses på tavlen i aulaen.
 • Plads og rammer til udfoldelse og undersøgelse.
 • Mulighed for at undersøge / uddybe viden via bøger og internet
 • Aktiviteter som fremmer kendskab til egen krop (sportsplads, legeplads gymnastiksal, Wii, Massage, motorisk træning)
 • Kommunikation og konfliktløsning.
 • Daglig information + drøftelse + afkrydsning.
 • Inddragelse i daglige gøremål (dannelse)
 • Indskolingen: Gruppedage + aldersopdelte aktiviteter

SFO Dragens rolle i forhold til børn, der har brug en særlig indsats.

Børn med fysisk, psykiske eller sociale vanskeligheder skal så vidt muligt kunne inkluderes på måder, der giver dem oplevelsen af at være en ligeværdig del af det sociale og kulturelle fællesskab. SFO Dragen skal være opmærksom på at involvere og aktivere disse børn. De mål, der gælder for andre børn, skal også være gældende for børn med særlige behov, men det kræver i visse tilfælde andre måder at arbejde på, at man i helheder omkring det enkelte barn - eventuelt med støtte foranstaltninger. Et tæt samarbejde med skolens øvrige personalegrupper samt forældrene er et selvfølgeligt udgangspunkt, når det gælder arbejdet med disse børn. Børn med særlige forudsætninger kræver ligeledes opmærksomhed, så de også oplever og udfordres i varierede aktiviteter samt er en del af et socialt fællesskab.

Idræt, bevægelse og sundhed
Arbejdet med leg, idræt og bevægelse er en vigtig del af livet i SFO Dragen. De voksne er en vigtig ressource, der er rollemodeller og aktive i at skabe idræt og bevægelse for alle børn.
Det, at bevæge sig og have det godt med sig selv, sin krop og andre er vigtige elementer i børns psykiske, fysiske og sociale udvikling. Det er betydningsfuldt, at SFO Dragen medtænker sundhed i hverdagen.
For det enkelte barn skal tilbudsviften være mangfoldig, så dets mulighed for udfoldelse og udvikling styrkes og stimuleres. Det er vigtigt at udnytte de lokale ressourcer herunder idrætsforeninger, der er i og omkring den enkelte SFO.
Således vil lokalområdet omkring SFO’en kunne byde på forskellige ressourcer. Oplevelser og aktiviteter i og med naturen bør være en del af de aktiviteter, som børnene vil møde i SFO´en. 

 • For os handler dette område om livskvalitet og livsglæde.
 • At ”mærke” sig selv, - sin krop, grine og have det sjovt sammen.
 • Derfor vil vi prioritere følgende: 

             o Tilbyde forskellige muligheder for leg og bevægelse.
             o Benytte gymnastiksale og udeområderne til forskellige aktiviteter.
             o Tage på gåture. - Benytte kælkebakken. - rulleskøjter, stylter, cykler, sjippetov, bolde m.m.
             o Mulighed for at klatre i træet.
             o Søge inspiration / nytænkning. - Fremstille mad, og lære om forskellige ingredienser.
             o Have en udfordrende legeplads, der giver lyst til bevægelse.
             o Tilbyder mulighed for at sidde med sin medbragte eftermiddagsmad.

 

 

Medinddragelse

Alle børn skal opleve at blive hørt og have medbestemmelse i deres dagligdag. Dette kan ske gennem planlægning og evaluering, der således giver mulighed for at reflektere over hverdagen.

 • Børnene tages med i konfliktløsninger.
 • Sammen med børnene, evaluerer vi afviklede aktiviteter og arrangementer og snakker om gode ideer og ønsker til kommende aktiviteter - Vi tager, så vidt muligt, udgangspunkt i børnenes ideer og ønsker.
 • Børnene inddrages, så vidt muligt, i kommende indkøb.
 • Det prioriteres, at børnene har medbestemmelse og mulighed for at strukturere deres egen hverdag i forhold til kammerater, aktiviteter og lege.

Den anerkendende tilgang

Mål- og indholdsbeskrivelsens fundament er den anerkendende tilgang. Det betyder, at SFO´erne tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor barnet er i centrum – som en del af fællesskabet.
Barnet skal føle sig værdsat, forstået, respekteret samt opleve tryghed og ligeværd. Til hver en tid tages der udgangspunkt i det enkelte barns positive ressourcer. En anerkendende tilgang skal derfor underbygge det daglige arbejde i SFO´en.

 • Vi giver mest opmærksomhed til det, der er godt / det vi gerne vil fremme.
 • Vi giver os tid til at se og lytte til børnene. 
 • Vi forsøger at udtrykke os på en positiv og anerkendende måde.
 • Vi skaber tryghed og accepterer / respekterer børnenes forskelligheder.
 • Vi møder hvert barn med opmærksomhed, respekt og forståelse.
 • Vi ønsker at styrke børnenes selvværd og selvtillid.
 • Vi tager udgangspunkt i børnenes styrker og interesser.

 

Overgangen mellem dagtilbud og SFO Dragen for børn med særlig behov

 • Tæt samarbejde med daginstitutionerne og relevante tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Tæt samarbejde med forældrene.
 • I aktiviteter tages udgangspunkt i det enkelte barns behov / kunnen og der vurderes, hvilke andre børn der kan kobles på.
 • På personalemøder tages ”fokus-børn” op, så vi sammen vurderer og evaluerer børn der, f.eks. i en periode, har behov for særlig opmærksomhed.
 • Sørge for at alle børn får succesoplevelser.
 • Give børnene lege ”frirum” og tage individuelle hensyn.
 • Prioriterer aktiviteter i små overskuelige grupper.
 • Skabe mindre rum, hvor det er muligt at trække sig tilbage i perioder.

Overgangen mellem dagtilbud og SFO for almenområdet

SFO´en skal bygge videre på den indsats og de erfaringer, der er gjort i dagtilbuddet.
I overgangen fra dagtilbud til SFO samarbejdes der således, at den pædagogiske praksis drøftes, og viden om det enkelte barns formidles videre. SFO´ens rolle i dette samarbejde afklares på den enkelte skole/SFO.
Skolen/SFO´en tager initiativ til at få udarbejdet en beskrivelse af samarbejdet med dagtilbuddet.

 • Overlevering på Hjernen og hjertet inden førskolebørnene starter.
 • Børnehaverne kommer på besøg i Dragen inden børnene begynder 1. maj i SFO’ens førskolegruppe.
 • Overgangen for forældre: - Forældremøde i april måned.

 

Overskrift

Her kan stå en tekst på flere linjer.

Knap