Samarbejde mellem skole og hjem

Formål

På Vinderup Skole prioriterer vi samarbejdet mellem skole og hjem højt. Skole og hjem har et fælles ansvar for, at eleverne får det optimalt udbytte af skolegangen med udgangspunkt i de 3 grundværdier respekt, ansvar og omsorg.

Skolen forventer at forældrene

 • viser og udtrykker positiv holdning og adfærd over for skolen, dvs. medarbejdere, elever og forældre
 • respekterer skole- og undervisningstid, så øvrige aktiviteter foregår på andre tidspunkter
 • sikrer, at eleverne møder til tiden – velforberedte, udhvilede, mætte og veloplagte
 • aktivt tager del i elevernes skolegang
 • tager aktivt del i forældremøder, skole/hjem samtaler m.m.
 • er loyale overfor skolens ordensregler
 • etablerer trivselsråd i hver klasse
 • støtter op om trivslen for hele klassen
 • gennem trivselsrådet planlægger mindst et årligt socialt arrangement på hverdage

Forældrene kan forvente at skolen tilbyder

 • differentieret undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev
 • to årlige forældremøder i klasserne
 • en årlig skole-hjemsamtale af 15 minutters varighed. Hvis det ønskes af skole eller hjemmet, kan der aftales yderligere skole-hjemsamtaler.
 • at der afholdes en årlig skolefest
 • at skolen aktivt benytter Aula i forbindelse med beskeder, kontaktbog, lektier, arrangementer, orientering mm.
 • gensidig respekt mellem skole og forældre
 • at arbejde med udviklingen af inkluderende læringsmiljøer i alle klasser 

Orientering til hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

Forventninger

Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre, at forældrene orienteres om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling. Det sker bl.a. gennem elevplaner, nationale test og trivselsmålinger. Dette skal sikre, at forældrene får et grundlag for at følge op på deres barns læring og trivsel. På denne måde hjælpes skolen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer.
Elevplanen er en del af orienteringen af hjemmet om elevens faglige udbytte af undervisningen og trivslen i skolen. Den danner grundlag for skole-hjemsamtalen og kan indeholde aftaler mellem skolen og forældrene.
Elevplanerne er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.

Skolen tilstræber

 • at give forældrene viden om, hvordan hjemmet kan støtte barnets læring.
 • at elevplaner giver et billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.
 • at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven.
 • at udgive elevplanen på et tidspunkt, så forældrene kan bruge den som forberedelse til skole-hjem-samtalerne og sørger for opdatering efter samtalen ift. mål og aftaler.
 • at underrette hjemmene om resultaterne af de nationale test.

Skolen forventer

 • at forældrene har en dialog med deres barn om mål og udbytte af undervisningen.
 • at forældrene følger op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring og trivsel.

Vedtaget af skolebestyrelsen februar 2015.