Den åbne skole

Formål

Det er Vinderup Skoles vision at være en åben skole, og en naturlig integreret del af lokalsamfundet. I samarbejde med lokalsamfundets aktører skabes et åbent og spændende lokalmiljø til gavn for skolens elever og lokalsamfundet. Samarbejder med eksterne samarbejdspartnere skal være knyttet til specifikke mål for at fremme elevernes læring og / eller trivsel, samt være meningsfyldt. Generelt skal brugen af eksterne samarbejdspartnere til at fremme den understøttende undervisning.
Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere skal altid aftales således, at et fælles mål nås for begge partere.

Omfang

På Vinderup Skole samarbejder vi med samarbejdsaktører fra skolens nære lokalsamfund f. eks. diverse foreninger, kirke, Ungdomsskolen og Holstebro Musikskole. Det tilstræbes, at alle lærere på Vinderup Skole skal have anvendt en ekstern samarbejdspartner i undervisningen i løbet af et skoleår.

Aftaler

Alle samarbejder med eksterne samarbejdsaktører aftales mellem samarbejdsaktøren og det involverede personale, skolens ledelse informeres løbende i processen. Der kan udfærdiges en skriftlig aftale mellem parterne
indeholdende formål og mål osv.
Elever må ikke indgå i systematiske kunde- eller markedsundersøgelser, det er dog tilladt for samarbejdspartneren at uddele informationer / materialer.

Kvalitet

For at tilsikre kvaliteten i samarbejdet skal skoleledelsen følge op på, om samarbejdet er rettet mod målene i fagene. Det ansvarlige personale er altid være til stede, når der gennemføres undervisning af eksterne
samarbejdspartnere. Alle samarbejder skal evalueres af samarbejdsaktørerne, lærerne og eleverne, herunder skal elevernes læringsudbytte indgå i evalueringen.

Praktiske foranstaltninger

Alle udgifter if. med samarbejdet betales jf, den indgåede samarbejdsaftale mellem Vinderup Skole og samarbejdsaktøren. Det skal til stadighed sikres at alle gældende sikkerhedskrav- og foranstaltninger forbundet med aktiviteten er opfyldt og dækket.
Eleverne er dækket / omfattet forsikringsmæssigt ligesom ved alt anden aktivitet i skole regi, dvs. via forældrenes ulykkesforsikringer.
Der skal til stadighed føres tilsyn med elevernes færden ved aktiviteten, jf. BEK nr. 320 af 26/03/2010: Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Der skal hvis eleverne skal deltage i særlige aktiviteter søges om tilladelse hertil ved forældrene. Skolelederen vurderer begrebet ”Særlige aktiviteter” i hvert enkelt tilfælde.

Godkendt på skolebestyrelsesmødet den 1. december 2015.