Mål og indholdsbeskrivelse

Holstebro Kommune har et stærkt fundament som kulturby og ønsker at sætte den kulturelle dagsorden - lokalt, nationalt og internationalt. Kultur er derfor drivkraft for udvikling og vækst.

Et bredt kultur- og fritidstilbud er vigtige temaer i børns udvikling og dannelse. Børnene vil få mulighed for individuelt eller i fællesskab med andre at opleve og arbejde med at være skabende og udtrykke sig gennem kreative processer. Det kan være gennem film, teaterforestillinger, musik, billedkunst og andre kunstneriske udtryksformer.

SFO'en kan være med til at åbne op for fritidslivet. De lokale ressourcer vil være muligheder, der giver børnene lyst og kendskab til fritidslivet, der rækker ud over livet i skolen / SFO'en. En dagligdag i SFO'en bør give børnene mulighed for at udvikle kreativitet, opfindsomhed, initiativ og selvstændighed. De strukturerede såvel som de selvvalgte aktiviteter kan vægtes således, at de giver lyst til at undersøge, eksperimentere og opfinde.

Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

Vi benytter os af forskellige teater / trylleforestillinger for børn arrangeret på biblioteket.
Vi spørger børnene om, hvad de er optagede af: Er det ”X-Factor”, fodboldkort eller noget helt andet.
Børnene medbringer ofte nogle af de populære ting i skoletasken, dette giver en stor samhørighed og socialt fællesskab mellem børnene, samt giver en god dialog om det medbragte.

Mål- og indholdsbeskrivelsens fundament er den anerkendende tilgang. Det betyder, at SFO'erne tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor barnet er i centrum – som en del af fællesskabet. Barnet skal føle sig værdsat, forstået, respekteret samt opleve tryghed og ligeværd. Til hver en tid tages der udgangspunkt i det enkelte barns positive ressourcer. En anerkendende tilgang skal derfor underbygge det daglige arbejde i SFO'en.

Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

Vi arbejder med aktiviteter som skaber fælles læring og udvikler sociale kompetencer - specielt med fokus på inklusion, fællesskab og anerkendelse.

Vi støtter børnene i at tro på sig selv samt giver dem oplevelsen af, at de har noget værdifuldt at tilbyde til fællesskabet.

Vi skal være nærværende og interesserede i børnenes liv, respektere og acceptere dem. Et barn som er i balance med sig selv, vil bedre kunne modtage og give konstruktiv kritik til det sociale samvær.

Vi har fokus på at se og italesætte det positive, da det vi retter vores fokus mod, er det vi får mere af.

PALS er et vigtigt redskab til ovenstående.

I udvidede skolefritidsordninger er det vigtigt at holde fokus på de (3) 4-6 åriges særlige behov.
I mål- og indholdsbeskrivelsen for USFO'erne skal fremgå, hvordan de yngre børns særlige behov varetages.
I mål- og indholdsbekrivelsen for USFO'erne skal det derfor fremgå på hvilken måde, der arbejdes med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner.

Særligt for udvidede skolefritidshjem (USFO).
Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

Vinderup skole og SFO er ikke en USFO.

Alle børn skal opleve at blive hørt og have medbestemmelse i deres dagligdag. Dette kan ske gennem planlægning og evaluering, der således giver mulighed for at reflektere over hverdagen.

Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

Børnene inddrages i de aktiviteter der tilbydes. Aktiviterne i SFO er i de fleste tilfælde tilbud til børnene, da vi vægter den frie leg og at børnene får styrket deres fantasi.

Der tages udgangspunkt i børnenes ideer og forslag, både når vi planlægger aktiviteter, samt i hverdagen.
Børnenes medinddragelse er vigtig, da aktiviteterne foregår i deres fritid.

SFO'en skal bygge videre på den indsats og de erfaringer, der er gjort i dagtilbuddet. I overgangen fra dagtilbud til SFO samarbejdes der således, at den pædagogiske praksis drøftes, og viden om det enkelte barn formidles videre.
SFO'ens rolle i dette samarbejde afklares på den enkelte skole / SFO. Skolen / SFO'en tager initiativ til at få udarbejdet en beskrivelse af samarbejdet med dagtilbuddet.

Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

Der afholdes møder mellem dagtilbud, skole og SFO for at skabe en rød tråd for barnet og familien.

Gennemgang af børn med specifikke vanskeligheder sker på et uddybende møde, hvor også eksterne samarbejdspartnere er inviteret.

Forældre og børn inviteres ind til et orienteringsmøde inden start.

Personalet i SFO'en og lærerne i skolen skal i samarbejde sikre, at forældrene får den bedst mulige indsigt i barnets samlede hverdag i skolen / SFO'en. Arbejdet og samarbejdet med barn og forældre sker ud fra et helhedssyn på barnet. Samarbejdet mellem skole / SFO og forældre skal ske ud fra gensidig respekt for hinandens forskellige roller og skal basere sig på dialog og gensidig kommunikation med udgangspunkt i ligeværd.

Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

Forældremøder med enkelte forældre aftales, når der er behov. Der deltager lærer, pædagog og evt. repræsentanter fra ledelsen. Dette for at få et helhedssyn på det enkelte barn, samt at sikre at det videre forløb er kendt af alle parter, der er omkring barnet.
Dialogen og et højt informationsniveau vægtes højt mellem skole og SFO, samt til forældrene.

Vi vil i SFO'erne understøtte, at børnene oplever det at fordybe sig i en læringsproces som spændende og udviklende.
Vi vil med baggrund i fritidspædagogikkens mangfoldighed give mulighed for, at det enkelte barn i samspil med andre, oplever at blive inspireret og engageret ved tilegnelse af ny viden. I samarbejde med skolen udarbejdes lokale strategier.

Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

Vinderup skole og SFO har igennem flere år vægtet etablering af inspirerende muligheder for aktiviteter udendørs. Der tilbydes derfor forskellige udendørs aktiviteter, hvor ”de mange måder at lære på” vægtes. Dette gælder også for de aktiviteter / projekter der tilbydes indendørs. Nysgerrighed og fordybelse er vigtige elementer i børnenes hverdag.

Der tages ofte udgangspunkt i børnenes ideer, medbestemmelse er en vigtig del i forhold til at aktiviteterne i SFO'en foregår i børnenes fritid.

Samarbejde mellem SFO´ens pædagogiske indsats og skolens undervisning.

SFO´en er en vigtig del af skolens samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og lærere med udgangspunkt i skolens / SFO´ens værdier og hver medarbejdergruppes faglighed, skal samarbejde tæt omkring barnets alsidige udvikling. Målet er således, at der skabes nogle rammer, som sikrer tæt og forpligtende samarbejde mellem voksne, der har betydning for barnet.

Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

  • På de yngste årgange er pædagogerne fra SFO'en ansat af skolen til at læse nogle timer om ugen.
  • Samarbejde omkring specielle klasser / elever
  • Samarbejde mellem skolen, SFO'en og hjemmet:
    Vi afholder forældremøder, når det skønnes nødvendigt.
    Der afholdes jævntlige møder i ledelsesteamet.
    Vinderup Skole er en PALS skole, hvilket bevirker, at vi har fælles PALS møder for det samlede personale.

SFO'ens rolle i forhold til børn der har brug for en særlig indsats.

Børn med fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder skal så vidt muligt kunne inkluderes på måder, der giver dem oplevelsen af at være en ligeværdig del af det sociale og kulturelle fællesskab. SFO'en skal være opmærksom på at involvere og aktivere disse børn. De mål, der gælder for andre børn, skal også være gældende for børn med særlige behov, men det kræver i visse tilfælde andre måder at arbejde på, at man tænker i helheder omkring det enkelte barn - eventuelt med særlige støtteforanstaltninger. Et tæt samarbejde med skolens øvrige personalegrupper samt forældrene er et selvfølgeligt udgangspunkt, når det gælder arbejdet med disse børn.

Børn med særlige forudsætninger kræver ligeledes opmærksomhed, så de også oplever og udfordres i varierede aktiviteter samt er en del af et socialt fællesskab.

Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

Det er vigtigt at vi møder barnet, der hvor det er. Vi har fokus på barnets stærke sider, som danner udgangspunktet for arbejdet med barnet. Det er afgørende for barnets udvikling, at det får succesoplevelser og barnet oplever at være en del af fællesskabet.

En tæt guidning i forhold til at etablere sociale relationer således at barnet får bedre mulighed for at blive selvhjulpen. Dette kræver tydelige og troværdige voksne omkring barnet, men også voksne der har den nødvendige empati både overfor barnet og forældrene. Derfor er der også et tæt samarbejde med forældrene.

Der afholdes møder med forældrene efter behov, men den daglige kontakt vægtes ligeledes højt.

Til ovenstående er PALS og inklusion vigtige elementer.

Arbejdet med leg, idræt og bevægelse er en vigtig del af livet i SFO'en. De voksne er en vigtig ressource, der er rollemodeller og aktive i at skabe idræt og bevægelse for alle børn. Det at bevæge sig og have det godt med sig selv, sin krop og andre er vigtige elementer i børns psykiske, fysiske og sociale udvikling. Det er betydningsfuldt, at SFO'en medtænker sundhed i hverdagen.

For det enkelte barn skal tilbudsviften være mangfoldig, så dets mulighed for udfoldelse og udvikling styrkes og stimuleres.

Det er vigtigt at udnytte de lokale ressourcer herunder idrætsforeninger, der er i og omkring den enkelte SFO. Således vil lokalområdet omkring SFO'en kunne byde på forskellige ressourcer. Oplevelser og aktiviteter i og med naturen bør være en del af de aktiviteter, som børnene vil møde i SFO'en.

Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:

De udendørs arealer anvendes dagligt til at børnene får sig rørt. Der tilbydes gå- og cykelture, skovture, mooncar-ture samt aktiv leg og spil på legepladserne og boldbanerne.

Derudover bruger vi den lokale svømmehal. Gymnastiksalen bliver brugt meget.

Til børn der møder ind til morgenpasning tilbydes et sundt morgenmåltid.